txter | Jeroen Janssen corrigeren / redigeren / vertalen / coördineren / adviseren
txter | redigeren en vertalen
txter | redigeren en vertalen
home
wat doet txter?
waarom txter?
wie is txter?
contact

privacynederlands
english

Privacyverklaring

Algemeen
txter gaat vertrouwelijk om met uw gegevens: zij worden uitsluitend gebruikt om onze dienstverlening goed te kunnen uitvoeren, op onze website worden geen cookies toegepast en gegevens worden niet automatisch verwerkt of in protocollen opgeslagen. txter hecht grote waarde aan een goed beheer van uw privacygevoelige gegevens. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Bij de verwerking van uw (persoons)gegevens houden wij ons aan de relevante wet- en regelgeving. In deze privacyverklaring lichten wij toe welke persoonsgegevens wij verwerken en voor welk doel u uw persoonsgegevens aan ons kunt verstrekken.

Doel van het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens
Persoonsgegevens van uzelf en/of van derden kunnen aan ons worden verstrekt om een offerte uit te brengen voor vertaal- of aanverwante diensten en/of voor de uitvoering van deze diensten.

Uw persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor de doeleinden waarvoor u ons toestemming hebt verleend. Deze doeleinden kunnen zijn:
- het verzenden van mailings;
- het doen van marktonderzoek;
- het uitvoeren van diensten;
- het informeren over nieuwe diensten;
- het toesturen van uitnodigingen voor bijeenkomsten.

Wilt u geen of slechts beperkt gebruikmaken van onze diensten, dan kunt u uw toestemming intrekken. U doet dit door een bericht te sturen met als onderwerp ‘intrekking toestemming’ naar jeroen@txter.nl.

De beveiliging van uw persoonsgegevens
Indien wij voor de uitvoering van onze diensten derden inschakelen wordt de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd door hantering van het ‘need to know’-principe. Alleen de personen die feitelijk aan uw verzoek werken krijgen toegang tot uw persoonsgegevens. Bovendien zijn derden die door txter worden ingeschakeld verplicht om eventueel verlies van persoonsgegevens zo spoedig mogelijk te melden.

Uw persoonsgegevens zijn zowel schriftelijk als digitaal beveiligd volgens de minimale wettelijke eisen. Daarnaast worden uw persoonsgegevens niet langer bewaard dan nodig, tenzij er een wettelijke verplichting is om deze persoonsgegevens langer te bewaren. Wanneer uw persoonsgegevens niet langer nodig zijn, zullen deze worden verwijderd.

Uw rechten onder de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming)
Op grond van de AVG hebt u de volgende rechten:
- recht op inzage van uw persoonsgegevens;
- recht op verwijdering van uw persoonsgegevens;
- recht op correctie of beperkt gebruik van de verzamelde en verwerkte gegevens;
- recht op dataportabiliteit.

U kunt uw rechten als betrokkene uitoefenen door txter te verzoeken tot inzage/rectificatie/correctie/verwijdering of dataportabiliteit van uw gegevens.

Wij behandelen uw verzoek binnen de wettelijke termijn en maken gebruik van de wettelijke mogelijkheden om uw verzoek in te willigen of af te wijzen. Bij afwijzing van uw verzoek zullen wij deze afwijzing motiveren.

Bezoek aan onze website
Bij uw bezoek aan onze website worden uw gegevens niet automatisch in protocollen opgeslagen en verwerkt en worden geen cookies opgeslagen.

Verlies van uw persoonsgegevens
txter heeft maatregelen genomen om een (eventueel) verlies van persoonsgegevens (‘datalek’) tot een absoluut minimum te beperken. Mocht er ondanks alle genomen maatregelen toch een datalek ontstaan waarbij uw persoonsgegevens verloren zijn gegaan en ernstige schade in uw persoonlijke levenssfeer valt te verwachten, dan zullen wij u daarover direct informeren.

Privacy Officer
Wij doen ons uiterste best om dit reglement naar behoren uit te voeren. Bent u desondanks van mening dat deze privacyverklaring in de praktijk niet of onvoldoende wordt nageleefd, dan kunt u een klacht bij ons indienen via de Privacy Officer bij txter, Jeroen Janssen.

Autoriteit Persoonsgegevens
Bij ontevredenheid over de afhandeling kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

txter behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen aan de laatste ontwikkelingen op het gebied van gegevensbescherming.

Rotterdam, 25 mei 2018